REGULAMIN KONKURSU „HELLO FUTURE 3”

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
ZASADY KONKURSU

1.
Organizatorem Konkursu „Hello Future 2022”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000471297, NIP 5272643921, BDO 000034747, o kapitale zakładowym w wysokości 280.000.000 zł wpłaconym w całości (dalej „PGF”).

2.
Konkurs jest prowadzony w dniach od 10 maja 2022r. do dnia 30 czerwca 2023r. Celem Konkursu jest wzmacnianie więzi z przedsiębiorcami i osobami współpracującymi z PGF, uczestniczącymi w organizowanych przez PGF targach oraz konferencji „Hello Future 3”, które odbędą się w dniach 13 – 15 maja 2022r. w hotelu „Narvil Conference & Spa” w Serocku, ul. Miłosza 14 A (dalej „hotel „Narvil”).  

3.
Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu uprawniony jest Zarząd PGF, z uwzględnieniem postanowień §1 ust. 7 i ust. 10 Regulaminu.

4.
1) Uczestnikiem Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu może być: każdy właściciel apteki ogólnodostępnej/punktu aptecznego, zwany dalej „Właścicielem” - przedsiębiorca prowadzący na podstawie posiadanego zezwolenia/zezwoleń aptekę/apteki ogólnodostępne lub punkt/punkty apteczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub pracownik apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia tj. w szczególności na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, którzy otrzymali zaproszenie i zarejestrowali się oraz osobiście uczestniczą w targach i konferencji, o których mowa w §1 ust. 2. 
2) Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba zatrudniona w PGF oraz przez przedsiębiorców będących partnerami targów i konferencji „Hello Future 3”, których lista stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, tj. w szczególności na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej.
 
5.
    1) Udział w Konkursie Uczestnika polega na uczestnictwie w dedykowanych zadaniach konkursowych realizowanych w ramach konferencji „Hello Future 3,” prezentowanych w dedykowanej wydarzeniu aplikacji „PGF Wydarzenia - Hello Future 3”. 
    2) Do udziału w Konkursie konieczne jest pobranie Aplikacji Konferencyjnej „PGF Wydarzenia - Hello Future 3” pozwalającej na udział w zadaniach, skanowanie kodów QR oraz otrzymywanie informacji o zgromadzonych punktach. 
    3) Aplikacja Konferencyjna „PGF Wydarzenia - Hello Future 3” dostępna jest bezpłatnie w sklepach Google Play oraz App Store. Szczegółowe informacje na temat Aplikacji Konferencyjnej można znaleźć na stronie www.hellofuture.pl. 

6.
Przystąpienie do Konkursu Uczestnika 

    1) Regulamin Konkursu został zamieszczony na stronie internetowej www.hellofuture.pl oraz w aplikacji konferencyjnej „PGF Wydarzenia - Hello Future 3” w dniu 10 maja 2022r.
    2) Warunkiem udziału w Konkursie Uczestnika i uzyskania dostępu do Zakładki Konkursu jest dokonanie rejestracji w Konkursie na stronie internetowej www.hellofuture.pl/rejestracja poprzez podanie: imienia i nazwiska, wskazanie statusu, tj. właściciela albo pracownika apteki ogólnodostępnej/punktu aptecznego, unikatowego adresu poczty elektronicznej, nr telefonu, nr CKK prowadzonej apteki ogólnodostępnej/punktu aptecznego albo będącej/-ym miejscem zatrudnienia, oraz: 
    a) złożenie oświadczenia woli udziału w Konkursie,
    b) akceptacja Regulaminu Konkursu „Hello Future 2022” i określonych w nim zasad Konkursu,
    c) złożenie oświadczenia, że przyjmuje do wiadomości klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez PGF,

- poprzez zaznaczenie okienek akceptacji na elektronicznym formularzu zamieszczonym w odpowiedniej zakładce strony www.HelloFuture.pl  lub aplikacji,
   d) pobranie oraz zainstalowanie na telefonie komórkowym Aplikacji Konferencyjnej  „PGF Wydarzenia - Hello Future 3” dostępnej bezpłatnie w sklepach Google Play oraz App Store.

7.
Kontroli spełnienia warunków przystąpienia do Konkursu określonych w §1 ust. 4 - 6 Regulaminu Konkursu dokonuje Komitet Sterujący, powołany przez Zarząd PGF. Komitet Sterujący nie zakwalifikuje do Konkursu Uczestnika  przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursu określonych w §1 ust. 4 - 6 Regulaminu. Uczestnicy otrzymają informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu do Konkursu, wraz z podaniem przyczyn w przypadku niezakwalifikowania, w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji w Konkursie, o którym mowa jest w §1 ust. 6 pkt 2) Regulaminu Konkursu, w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania rejestracji w Konkursie.

8.
Udział w Konkursie

    1) Uczestnik może wziąć udział w zadaniach konkursowych prezentowanych w aplikacji konferencyjnej „PGF Wydarzenia - Hello Future 3.” Za wykonanie określonych czynności w ramach poszczególnych zadań konkursowych przyznawane są punkty. Poszczególne zadania konkursowe oraz zasady przyznawania punktów określone są w §1 ust. 8 pkt 2) – 5) i ust. 9 pkt 2) Regulaminu. Udział w poszczególnych zadaniach konkursowych jest dobrowolny.
    2)  
    a)  Zadanie I– QUIZY W APLIKACJI KONFERENCYJNEJ 
Zadanie polega na rozwiązaniu 3 quizów z wiedzy ogólnej udostępnionych Uczestnikom w dniach od 11 do 13 maja 2022r. Każdego dnia (11 maja 2022r., 12 maja 2022r. oraz 13 maja 2022r.) o  godzinie 12:00  w aplikacji konferencyjnej „PGF Wydarzenia - Hello Future 3” zamieszczony zostanie quiz jednokrotnego wyboru spośród 3 możliwych odpowiedzi, składający się z 3 pytań, na które należy odpowiedzieć w ciągu 24 godzin.
Tylko jedna odpowiedź na każde pytanie jest prawidłowa.
Za każdą prawidłową odpowiedź w quizie Uczestnik otrzyma 20 punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia za prawidłowe wykonanie zadania I wynosi 180.
  
    b) Zadanie II – POTWIERDZENIE OBECNOŚCI NA KONFERENCJI W DNIU 13 MAJA 2022 
Zadanie polega na zeskanowaniu kodu QR, który będzie eksponowany w lobby hotelu Narvil w rejonie recepcji konferencji. Za zeskanowanie w/w kodu w dniu 13 maja 2022r. w godz. od 16.00 do godz. 20.00 Uczestnik otrzyma 60 punktów.

    c)  Zadanie III – ODWIEDZENIE STOISK TARGOWYCH
Zadanie polega na odwiedzeniu w drugim dniu konferencji „Hello Future 3”, tj. w dniu 14 maja 2022r. w godzinach 10:00 – 15:00 jak największej liczby stoisk targowych znajdujących się w Sali Amazonka w hotelu „Narvil” i zapoznaniu się z ofertami wystawców. Lista stoisk udostępniona zostanie Uczestnikom w dniu 12 maja 2022r. na stronie internetowej www.hellofuture.pl. Na każdym stoisku targowym Uczestnik będzie miał możliwość zeskanowania, przy pomocy Aplikacji Konferencyjnej „PGF Wydarzenia - Hello Future 3”, kodu QR, który stanowi potwierdzenie odwiedzenia stoiska oraz zapoznania się z ofertą wystawcy. Po zeskanowaniu kodu QR do indywidualnego konta Uczestnika dostępnego w Aplikacji Konferencyjnej „PGF Wydarzenia - Hello Future 3” zostaną doliczone odpowiednie punkty, zgodne z poniższymi postanowieniami. 

Zasady punktacji są następujące:
    (i) za odwiedzenie stoiska targowego PGF i zapoznanie się z ofertą – 20 punktów,
    (ii)  za odwiedzenie stoiska targowego Marek Aptecznych Novativ, Bonatium, Heltiso i zapoznanie się z ofertą – 20 punktów,
    (iii) za odwiedzenie stoiska targowego medme.pl i zapoznanie się z ofertą – 20 punktów, 
    (iv) za odwiedzenie stoiska Klubu Farmaceuty i zapoznanie się z ofertą – 20 punktów,
    (v)  za odwiedzenie stoiska targowego wystawcy będącego „Partnerem głównym konferencji „Hello Future 3” – firmy Stada” i zapoznanie się z ofertą – 20 punktów,
    (vi) za odwiedzenie stoiska targowego innego niż wymienione w pkt (i) – (v) powyżej i zapoznanie się z ofertą – 10 punktów za każde stoisko.
    3) Uczestnik może wziąć udział w każdym zadaniu tylko jeden raz. Możliwość ponownego uczestnictwa jest automatycznie zablokowana w systemie informatycznym.
    4) Zgromadzone punkty prezentowane są na indywidualnym koncie Uczestnika dostępnym w Aplikacji Konferencyjnej „PGF Wydarzenia - Hello Future 3”, o której mowa jest w §1 ust. 5 i ust. 6 pkt 2) lit. d) Regulaminu.
    5) Punkty za wykonanie poszczególnych zadań konkursowych doliczane są do indywidulanego konta Uczestnika dostępnego w Aplikacji Konferencyjnej „PGF Wydarzenia - Hello Future 3” automatycznie przez system informatyczny. 

9.
Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie zwycięzców wśród Uczestników 

    1) Wyniki Konkursu ustali Komitet Sterujący, o którym mowa jest w §1 ust. 10 Regulaminu, w dniu 14 maja 2022r. do godz. 15:45. Nagrodzonych w Konkursie zostanie 3 (słownie: trzech) Uczestników, którzy kolejno uzyskają największą liczbę punktów na zasadach określonych w §1 ust. 8  Regulaminu, z uwzględnieniem postanowień pkt 2) poniżej.
    2) W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów gwarantującej prawo do nagrody przez większą liczbę Uczestników niż określona w §1 ust. 9 pkt 1) Regulaminu, Uczestnicy ci zostaną powiadomieni w dniu 14 maja 2022r. po godz. 15:00 w formie sms wysłanego z numeru telefonu PGF  na numer telefonu podany przy rejestracji w Konkursie zgodnie z §1 ust. 6 pkt 2) Regulaminu i wiadomości w poczcie elektronicznej wysłanej z adresu poczty elektronicznej PGF: pgf.sa@pgf.com.pl na adres poczty elektronicznej Uczestnika podany przy rejestracji w Konkursie zgodnie z §1 ust. 6 pkt 2) Regulaminu  w celu udziału w dogrywce ograniczonej do tych Uczestników. Dogrywka polega na rozwiązaniu quizu jednokrotnego wyboru z wiedzy ogólnej udostępnianych Uczestnikom, o których mowa w zdaniu poprzednim, w aplikacji konferencyjnej „PGF Wydarzenia - Hello Future 3” w dniu 14 maja 2022r. po godz. 15:00 w celu wyłonienia po jednym Uczestniku do nagrody za zajęcie kolejno I, II i III miejsca w zależności od liczby łącznie zdobytych punktów przez tych Uczestników w Konkursie, kolejno od największej do najmniejszej. Quiz w dogrywce jest quizem jednokrotnego wyboru spośród 3 możliwych odpowiedzi i składać się będzie z 10 pytań. Quiz będzie dostępny w aplikacji konferencyjnej „PGF Wydarzenia - Hello Future 3” przez 15 minut, po czym nastąpi jego automatyczna blokada w systemie informatycznym, uniemożliwiająca dalsze rozwiązywanie quizu. Tylko jedna odpowiedź na każde pytanie jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź w quizie Uczestnik otrzyma 20 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia za prawidłowe odpowiedzi w quizie dogrywkowym wynosi 200.
Jeżeli udzielenie odpowiedzi na pytania w quizie dogrywkowym nie umożliwi wyłonienia zwycięzców, pod uwagę zostanie wzięty również czas udzielenia odpowiedzi. Wygrają Ci uczestnicy, którzy udzielą odpowiedzi najszybciej, jednocześnie zdobywając w konkursie największą liczbę punktów.
    3) Nagrodami w Konkursie są:
    a) za zajęcie I miejsca – nagroda główna – voucher Travelist o wartości 5.000 zł do zrealizowania w okresie od dnia 15 maja 2022r. do dnia 15 maja 2023r. na zasadach określonych w regulaminie Travelist (https://travelist.pl/statics/owu) wydanym przez Travelist Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, KRS Nr 440014;
    b) za zajęcie II miejsca - voucher Travelist o wartości 3.000 zł do zrealizowania w okresie od dnia 15 maja 2022r. do dnia 15 maja 2023r. na zasadach określonych w regulaminie Travelist (https://travelist.pl/statics/owu) wydanym przez Travelist Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, KRS Nr 440014;
    c) za zajęcie III miejsca - voucher Travelist o wartości 2.000 zł do zrealizowania w okresie od dnia 15 maja 2022r. do dnia 15 maja 2023r. na zasadach określonych w regulaminie Travelist (https://travelist.pl/statics/owu) wydanym przez Travelist Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, KRS Nr 440014.
    4) Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w trakcie konferencji „Hello Future 3” w Sali Amazonka w  hotelu „Narvil” w dniu 14 maja 2022r. w godzinach 20:30 – 22:00. Zwycięzcy Uczestnicy Konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach w informacji PGF wysłanej na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w §1 ust. 6 pkt 2), w dniu 14 maja 2022r.
    5) Nagroda nieodebrana przez Uczestnika ulega przepadkowi.
    6) Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny.
    7) Do wartości nagrody dla Uczestnika zostanie przyznana przez PGF dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursu, w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagrody. Każdy ze Uczestników zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej nagrody w Konkursu.
    8) Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego rozliczenia otrzymanej w Konkursu nagrody jako przychodu z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
    9) Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

10.
Za zgodny z Regulaminem przebieg Konkursu, w tym za weryfikację prawidłowości liczby przyznanych Uczestnikom punktów w Konkursie, przyznanie oraz przekazanie i wysłanie nagród odpowiada Komitet Sterujący powołany przez Zarząd PGF. 


§2.
REKLAMACJE

1.
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, w tym liczby przyznanych punktów, nieotrzymania nagrody w przypadku spełnienia warunków do jej otrzymania, otrzymania nagrody z wadami lub innej niż określona w §1 ust. 9 pkt 3) lit. a), b) i c), Uczestnicy powinni zgłaszać w terminie do dnia 27 maja 2022r., a w przypadku braku możliwości realizacji nagrody w terminie od dnia 15 maja 2022r. do dnia 15 maja 2023r. na zasadach określonych w regulaminie Travelist (https://travelist.pl/statics/owu) wydanym przez Travelist Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, KRS Nr 440014 z przyczyn niezależnych od Uczestnika – laureata tej nagrody, Uczestnicy powinni zgłaszać pisemnie nie później niż do dnia 29 maja 2023r., z zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego placówki nadawczej. 

2.
Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w §2 ust. 1 pozostaje bez rozpatrzenia przez PGF.

3.
Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również być przesłana listem poleconym na adres PGF: Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, albo złożona w siedzibie PGF za pokwitowaniem albo wysłana pocztą elektroniczną na adres: pgf.sa@pgf.com.pl.

4.
Reklamacje rozpatrywane będą przez PGF w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez PGF.

5.
O decyzji PGF w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

6.
Przewidziana w ust. 1 – 5 powyżej procedura reklamacji nie wyłącza prawa dochodzenia roszczeń w trybie mediacji lub postępowania sądowego.


§3.
DANE OSOBOWE

1.
Na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy iż Administratorem Danych Osobowych Uczestników w ramach Konkursu jest Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, zwany dalej ADO. Kontakt z ADO możliwy za pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź tel.: (42) 200 74 44.

2.
ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e – mail: iod@pgf.com.pl

3.
ADO przetwarza dane osobowe w celu:
- realizacji Konkursu, a w szczególności w celu zgłoszenia i udziału w Konkursie, jego rozliczenia, wyłonienia laureatów i ewentualnego przekazania Nagrody, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest umożliwienie Uczestnikom wzięcia udziału w Konkursie, wypełnienie przez ADO obowiązków wynikających ze złożonego przyrzeczenia (opisanego w Regulaminie Konkursu), umożliwienie przeprowadzenia konkursu, wyłonienie i ogłoszenie jego laureatów. 
- w celach ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń związanych z Konkursem – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest dochodzenie i obrona praw ADO; 
- wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na ADO, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego, oraz z zakresu rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Dla potrzeby realizacji wskazanych powyżej celów, ADO przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e - mail), numer telefonu, adres do korespondencji, oraz w zależności od Uczestnika, podczas rejestracji również: numer PWZF, numer CKK, nazwa i adres miejsca zatrudnienia, stanowisko, nazwa uczelni celem weryfikacji Uczestnika.

4.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika, w tym przetwarzania danych dla celów związanych z realizacją Konkursu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika.

5.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres:
- dla celu realizacji Konkursu - przez okres niezbędny do jego realizacji, w tym wyłonienia laureatów, przyznania nagród, rozpatrzenia reklamacji i jego rozliczenia, bądź wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- w związku z przetwarzaniem danych na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń - do czasu ich przedawnienia;  
- dla celów związanych z przepisami podatkowymi i rachunkowości – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
Po upływie ww. okresów przetwarzania, dane osobowe zostaną usunięte lub poddane procesowi anonimizacji.

6.
Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu będą podmioty uczestniczące w realizacji poszczególnych aktywności Konkursowych, w tym:
- firma Katarzyna Kryńska KASIAK z siedzibą w Siedlcach, ul. Broniewskiego 2, 08-110 Siedlce, NIP 8211997655, REGON 712540024, prowadzona przez Katarzynę Kryńską na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zakresie obsługi Konkursu – przesyłane dane: nazwa użytkownika, adres email, numer telefonu, adres korespondencyjny, - na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i  organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
- inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie ADO tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Konkursu. W tym przypadku dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy), ADO zapewnia jednak, że przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy następuje wyłącznie gdy spełnione zostaną warunki określone w Rozdziale V RODO, tj. w oparciu o m.in. (i) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; (ii) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; (iii) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; (iv) inne zabezpieczenia spełniające odpowiedni stopień ochrony w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.
- podmioty świadczące usługi związane z realizacją Konkursu m.in. podmioty realizujące przesyłkę. 
Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

7.
Każdemu Uczestnikowi Konkursu, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawienia);
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do ADO lub powołanego Inspektora Ochrony Danych za pośrednictwem wskazanych środków komunikacji, z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.
W stosunku do danych osobowych przetwarzanych w ramach i na potrzeby realizacji Konkursu, nie są podejmowane decyzje, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu. 


§4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

2.
Prawa  i  obowiązki  PGF  i  Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w Regulaminie Konkursu oraz w odpowiednich przepisach prawa.  Wszelkie informacje o Konkursu dostępne są w siedzibie PGF.

3.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

4.
Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną wykorzystane przez PGF wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w Konkursu, na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.

5.
Regulamin jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie PGF, stronie internetowej www.hellofuture.pl oraz w Aplikacji Konferencyjnej „Hello Future”.

Zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej
  • Pobierz na Google Play
  • Pobierz na AppStore